• Kan males direkte på rust og malte flater
  • Korrosjonsbestandig
  • Ingen bruk av primer først
  • 400ML dekker ca. 4,5 m²

Fungerer som en primer, grunning og overflatefinish. Beskytter mot rust og gir en hard og slitesterk overflate.

Hammerite påføres direkte på nytt metall som skal beskyttes eller gammelt metall med rustangrep som trenger en oppfriskning. Hammerite stopper eksisterende rustangrep og beskytter mot ny rust. Produktet har en meget hard og slitesterk overflate som varer i mange år. Hammerite fungerer som en primer, grunning og overflatefinish i en og samme operasjon. Finnes i hammerslag glatt og silkematt finish. 400ML dekker ca. 4,5 m².

Generelt
Artikkelnummer5011867021737
Leverandørens artikkelnummer5078309
Forpakningsmål
Bruttovekt0.4 kg
Høyde19.6 cm
Lengde6.5 cm
Bredde6.5 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

BrannfarligHelsefare

Fareutsagn

H222Ekstremt brannfarlig aerosol.
H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Forsiktighetsutsagn

P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P262Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P251Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P304, P340VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P340Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P312Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P410, P403Beskyttes mot sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted.
P501Innhold/beholder leveres til …

Hammerite smooth finish

Art nr: 5011867021737
    Farge
    Butikklager: