• Nydelig gullfarge
  • God farge og glansstabilitet
  • Enkel å bruke

Hobbysprayen for store og små prosjekter! Kan brukes på metall, tre og hardplast.

Hobbysprayen for store og små prosjekter! Kan brukes på metall, tre og hardplast.

Generelt
Artikkelnummer7022311611884
Leverandørens artikkelnummer9QP18B051S
Forpakningsmål
Bruttovekt0.5 kg
Høyde14 cm
Lengde5 cm
Bredde5 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

BrannfarligHelsefare

Fareutsagn

H222Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H315Irriterer huden.
H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P251Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P338Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P351Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P352Vask med mye såpe og vann.
P302, P334VED HUDKONTAKT: Skyll i kaldt vann / anvend våt kompress.
P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P412Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
P410, P403Beskyttes mot sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted.
P501Innhold/beholder leveres til …

Dekorspray

Art nr: 7022311611884
    Farge
    Butikklager:
    Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.