• Lysner og gjennoppretter farge
  • Renser og nøytraliserer flekker
  • Vannbasert

Lysner og gjenoppretter farge til alt grått og værslitt treverk uten bleking. Anbefalt forbruk pr. strøk: 5-7 m²/liter.

Owatrol Net-Trol trerens/terrasserens lysner og gjenoppretter farge til alt grått og værslitt treverk uten bleking. Renser og nøytraliserer flekker grunnet tanniner. Fjerner alle spor av værpåvirkning i form av mugg, jordslag, forurensing, etc. Gjenoppretter glansen på plast som er falmet av vær, vind og UV-stråler. Anbefalt forbruk pr. strøk: 5-7 m²/liter.

Generelt
Artikkelnummer3297971008228
Leverandørens artikkelnummer3010735
Forpakningsmål
Bruttovekt2.7 kg
Høyde26 cm
Lengde14 cm
Bredde10 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Helsefare

Fareutsagn

H315Irriterer huden.
H319Gir alvorlig øyeirritasjon.

Forsiktighetsutsagn

P101Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P262Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P313Søk legehjelp.
P330Skyll munnen.
P338Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P352Vask med mye såpe og vann.
P301, P310VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P301, P330, P331VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337, P313Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
P501Innhold/beholder leveres til …

Owatrol Net-Trol trerens

Art nr: 3297971008228
    Butikklager:
    Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.