• Alt kan fornyes!
 • Flott, blank og slitesterk overflate
 • Tørker på 1 time
 • Påføringsverktøy og maling i ett!

Påføringsverktøy og maling i ett - rist og spray! Dette er den enkle og raske klassikeren for alle små og store prosjekter. Tørker på 1 time!

Quick Spray Universallakk gir en flott, blank og slitesterk overflate. Quick Spray er påføringsverkøy og maling i ett og med den kan så å si alt fornyes. Den er utviklet til å gi en sterk og slitesterk overfalte til underlag av metall, tre og hardplast inne som ute. Sprayen er oljebasert og tørker på 1 time. Sprayen kommer i mange flott farger og er ideell når "vanskelige" gjenstander med mange krinker og kroker skal fornyes. Påføres raskt og enkelt.

Generelt
Artikkelnummer7031157804626
Leverandørens artikkelnummer9QP18B027S
Forpakningsmål
Bruttovekt0.383 kg
Høyde20 cm
Lengde6.1 cm
Bredde6.1 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Kronisk helsefareHelsefareMiljøfareBrannfarlig

Fareutsagn

H222Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H372Forårsaker organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P211Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P314Søk legehjelp ved ubehag.
P338Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P351Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P412Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
P501Innhold/beholder leveres til …

Quick Spray Universallakk

Art nr: 7031157804626
  Farge
  Størrelse
  Butikklager:
  Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.