• Svært god farge- og glansstabilitet
  • Overmalbar etter 5 timer
  • Brukstørr etter 10 timer
  • Til underlag av metall, tre og hardplast

Gir en flott og blank overflate. Tåler tøff bruk både ute og inne. Anbefalt forbruk pr. strøk: 10-12 m²/liter.

Quick Bengalack Universal gir en flott og blank overflate og kan brukes på så og si alt. Den er utviklet til å gi en sterk og slitesterk overflate til underlag av metall, tre og hardplast - inne som ute. Brukt i kombinasjon med Quick Bengalack Grunning vil du få en overflate som varer i år etter år. Brukes gjerne på møbler, hagemøbler, sykler, lamper, potter, lysestaker, flaggstenger, smijernsporter ol.

Generelt
Artikkelnummer7031157806064
Leverandørens artikkelnummer6AJ023AMF
Forpakningsmål
Bruttovekt0.314 kg
Høyde7.5 cm
Lengde7.5 cm
Bredde7.5 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

HelsefareBrannfarligMiljøfare

Fareutsagn

H226Brannfarlig væske og damp.
H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H372Forårsaker organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
H411Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P271Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P273Unngå utslipp til miljøet.
P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P391Samle opp spill.
P314Søk legehjelp ved ubehag.
P304, P340VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P403, 233Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.
P235, P410Oppbevares kjølig. Beskyttes mot sollys.
P501Innhold/beholder leveres til …

Quick Bengalack Universal blank maling

Art nr: 7031157806064
    Farge
    Størrelse
    Butikklager: