• Rusthindrende grunning
 • Overmalbar etter 10 timer
 • Brukstørr etter 24 timer
 • Silkematt utseende

Robust grunning som er perfekt under Quick Bengalack Universal. Sikrer god vedheft. Anbefalt forbruk pr. strøk: 8-10 m²/liter.

Quick Bengalack Grunning er perfekt som grunning under Quick Bengalack Universal. Påfør 2 strøk av hver og du vil ha en meget god beskyttelse mot vær og kulde. Utviklet til bruk på alle underlag av metall. Siden den fyller godt sikrer den god vedheft også på andre underlag som tre og hardplast. Grunningen gir et silkematt utseende og kan benyttes som toppstrøk - påregn da 3 strøk.

Generelt
Artikkelnummer7031157806972
Leverandørens artikkelnummer6AK377DVA
Forpakningsmål
Bruttovekt4.183 kg
Høyde16.4 cm
Lengde16.5 cm
Bredde16.5 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

HelsefareBrannfarligMiljøfare

Fareutsagn

H226Brannfarlig væske og damp.
H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H372Forårsaker organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
H411Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P271Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P273Unngå utslipp til miljøet.
P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P391Samle opp spill.
P314Søk legehjelp ved ubehag.
P304, P340VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P403, 233Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.
P235, P410Oppbevares kjølig. Beskyttes mot sollys.
P501Innhold/beholder leveres til …

Quick Bengalack Grunning

Art nr: 7031157806972
  Farge
  Størrelse
  Butikklager:
  Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.