• Inne- og utendørsbruk
 • Overmalbar etter 5 timer
 • Brukstørr etter 8 timer
 • Rusthindrende og blank utseende

Enkel og rask rustbeskyttelse, grunning og toppstrøk i ett produkt. Gir blank overflate. Anbefalt forbruk pr. strøk: 8-10 m²/liter.

Quick Bengalack Rett på rust er en metallmaling som kan brukes rett på rust. Behøver ingen grunning - børst bort løs rust, vask og deretter mal rett på. Tilsatt stoffer som motvirker rust og gir lang beskyttelse. Gir blank overflate.

Generelt
Artikkelnummer7031157806873
Leverandørens artikkelnummer6AL001ASF
Forpakningsmål
Bruttovekt0.96 kg
Høyde11.9 cm
Lengde9.9 cm
Bredde9.9 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

HelsefareBrannfarligMiljøfare

Fareutsagn

H226Brannfarlig væske og damp.
H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H372Forårsaker organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
H411Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P271Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P273Unngå utslipp til miljøet.
P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P391Samle opp spill.
P314Søk legehjelp ved ubehag.
P304, P340VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P403, 233Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.
P235, P410Oppbevares kjølig. Beskyttes mot sollys.
P501Innhold/beholder leveres til …

Quick Bengalack Rett på rust blank maling

Art nr: 7031157806873
  Farge
  Størrelse
  Butikklager:
  Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.