• Lange vedlikeholdsintervaller
 • Overmalbar etter 48 timer
 • Meget vær- og vannbestandig
 • Effektiv mot svertesopp

Gir beskyttelse mot det værharde norske klimaet og veggen et pent oljemalt utseende.

Jotun Drygolin oljemaling er en meget værbestandig oljemaling for utvendig treverk. Malingen er vannavvisende og værbestandig og tilsatt lysstabilisator og sopphindrende midler som motvirker vekst av svertesopp og alger. Drygolin oljemaling har god dekkevne, lange vedlikeholdsintervaller og er lett å påføre med en fyldig konsistens. Kan også brukes som toppstrøk på stål og andre metaller. Ubehandlet tre må grunnes først. Ved tidligere malt/beiset tre må det vaskes med kraftvask først.

 • Glansgrad 40-55 halvblank.
 • Anbefalt forbruk pr. strøk: 8-12 m²/liter (glatte underlag) og 6-8 m²/liter (ujevne underlag).
 • Overmalbar etter: 48 timer
 • Anbefalt strøk: 2
Generelt
Artikkelnummer7029358061740
Leverandørens artikkelnummer806MCNKVA
Forpakningsmål
Bruttovekt10.4 kg
Høyde26 cm
Lengde24 cm
Bredde24 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

HelsefareKronisk helsefare

Fareutsagn

H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H372Forårsaker organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P273Unngå utslipp til miljøet.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P314Søk legehjelp ved ubehag.
P352Vask med mye såpe og vann.
P302, P352VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P501Innhold/beholder leveres til …

Jotun Drygolin oljemaling

Art nr: 7029358061740

  Velg farge

  Malingen blandes ferdig i butikken. Det er ikke angrerett på ferdigblandet maling.
  Populære farger

  Velg størrelse

  Velg antall

  st á 9 LITER
  Butikklager:

  Nyttige tips