• Inneholder sopp og algehindrende midler
 • Beskytter treverket mot fuktighet og UV stråler
 • Motvirker oppsprekking
 • Kan påføres i minusgrader

En dekkbeis med fyldig konsistens som gir en avdempet trestruktur. Inneholder sopp-og algehindrende midler.

Butinox Oljedekkbeis er en høykvalitets oljedekkbeis med en fyldig konsistens som gir en nydelig avdempet trestruktur. Den inneholder aktive sopp- og algehindrende midler, samt spesialoljer som gir en lettstrøken og fleksibel film. Dette sammen med et høyt tørrstoffinnhold gjør at Butinox Oljedekkbeis beskytter treverket lenger, både mot regn, fuktighet og solens UV-stråler. Gir ingen fiberreisning. Kan påføres i minusgrader. Glansgrad 30.

Påføringsmetode: Rull eller pensel.

Anbefalt forbruk:Uhøvlet panel 5-8 m2/ltr. Høvlet panel: 10-12 m2/ltr.

Antall strøk:Forbehandlede (grunnede) flater ferdigbehandles med 2 strøk Butinox Oljedekkbeis. På gammel intakt beis påføres 1–2 strøk.

Tørketider: Overrmalbar etter 24.t.

Tynning: Skal kke tynnes.

Generelt
Artikkelnummer7031152190175
Leverandørens artikkelnummer12UMCNKVA
Forpakningsmål
Bruttovekt9.75 kg
Høyde26 cm
Lengde24 cm
Bredde24 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

HelsefareKronisk helsefare

Fareutsagn

H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H372Forårsaker organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P273Unngå utslipp til miljøet.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P313Søk legehjelp.
P314Søk legehjelp ved ubehag.
P352Vask med mye såpe og vann.
P302, P334VED HUDKONTAKT: Skyll i kaldt vann / anvend våt kompress.
P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P501Innhold/beholder leveres til …

Butinox Oljedekkbeis

Art nr: 7031152190175

  Velg farge

  Malingen blandes ferdig i butikken. Det er ikke angrerett på ferdigblandet maling.
  Populære farger

  Velg størrelse

  Velg antall

  st á 9 LITER
  Butikklager:

  Nyttige tips