• Unik blank glød og fargespill
 • Trenger ingen grunning
 • Inneholder sopphindrende midler
 • UV-forsterket

Høykvalitets tjærebeis med et unikt eksklusivt utseende som tåler selv det tøffe norske fjellklimaet!

Tyrilin Tjærebeis er en transparent utendørs trebeskyttelse av høy kvalitet. Tjærebeisen gir treverket en særegen lød og et eksklusivt utseende. Den er basert på naturproduktet tretjære, blandet med værbestandige alkydoljer, UV-absorbere og transparente pigmenter for vakrest mulig utseende og best mulig beskyttelse mot vær og vind. Tyrilin Tjærebeis har et høyt tørrstoffinnhold og trenger godt inn i treverket. Tyrilin Tjærebeis passer godt på tømmerbygninger, hytter, stabbur, gjerder og hus med villmarkspanel etc. Kombinasjonen av gode norske tradisjoner og moderne teknologi gjør Tyrilin Tjærebeis til et eksklusivt kvalitetsprodukt. Ved tidligere malt/beiset tre må det vaskes med kraftvask først.

Generelt
Artikkelnummer7031151470186
Leverandørens artikkelnummer12K017LVA
Forpakningsmål
Bruttovekt10.34 kg
Høyde26 cm
Lengde24 cm
Bredde24 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

HelsefareKronisk helsefare

Fareutsagn

H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H372Forårsaker organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P273Unngå utslipp til miljøet.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P313Søk legehjelp.
P314Søk legehjelp ved ubehag.
P352Vask med mye såpe og vann.
P302, P334VED HUDKONTAKT: Skyll i kaldt vann / anvend våt kompress.
P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P501Innhold/beholder leveres til …

Tyrilin Tjærebeis

Art nr: 7031151470186
  Farge
  Størrelse
  Butikklager:

  Nyttige tips