• Vedlikeholdsintervall: 12 år
 • Tørketid: Min 2 timer ved 23 °C
 • Suverene påføringsegenskaper
 • Effektiv beskyttelse mot sopp og algeangrep

Høyteknologisk dekkbeis med selvrensende egenskaper som gir langvarig nymalt og rent utseende, og effektiv beskyttelse mot sopp og algeangrep.

Butinox Futura med Smart Flow Technology gir suverene påføringsegenskaper som forenkler arbeidet. Anbefales på nytt grunnet, tidligere beiset og dekkbeiset treverk. Kan også benyttes på metall, trykkimpregnert, grunnet treverk.

 • 12 års skriftlig garanti på farge og glans.
 • Påføringsmetode: Pensel, rull og sprøyte
 • Glansgrad 25
 • Tørker raskt – 2 strøk på en dag.
 • Overmalbar: Min. 2 timer ved 23 °C.
 • Tynning: Skal ikke tynnes.
 • Anbefalt forbruk uhøvlet tre: 6 - 10 m²/liter, per strøk. Høvlet tre: 10 - 12 m²/liter, per strøk.
 • Antall strøk: Tidligere behandlet eller nytt uhøvlet treverk: 2 strøk. Nytt høvlet treverk: Min. 3 strøk.
Generelt
Artikkelnummer7031157807023
Leverandørens artikkelnummer27TMCNKVA
Forpakningsmål
Bruttovekt10.15 kg
Høyde22.9 cm
Lengde30.5 cm
Bredde30.5 cm
Maling
GlansHalvblank
OverflateImpregnert tre, Malt, Tre, tømmer, Ubehandlet
Olje/VanntynnbartVanntynnbart
Maling objektFasade, Gjerde
Bruksområde malingFasade
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Helsefare

Fareutsagn

H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P273Unngå utslipp til miljøet.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P302, P352VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P501Innhold/beholder leveres til …

Butinox Futura Selvrensende dekkbeis

Art nr: 7031157807023
(2)
1 39900stk
(15545per l)
  Størrelse
  Se butikker med varen på lager

  Nyttige tips