• Beskytter mot sopp og alger
  • Beskytter mot regn og solens UV stråler
  • Brukes under maling eller beis

Infra oljegrunning er en upigmentert oljegrunning for utendørs treverk. Anbefalt forbruk pr. strøk: 6-10 m²/liter (høvlet tre) og 4-8 m²/liter (uhøvlet tre).

Infra oljegrunning er en upigmentert oljegrunning for utendørs treverk. Grunningen kan benyttes på både høvlede og uhøvlede flater. Inneholder aktivt filmkonserverende sopp- og algehindrende middel. Beskytter trevirket mot regn og UV stråler, og kan brukes under maling eller beis. Anbefalt forbruk pr. strøk: 6-10 m²/liter (høvlet tre) og 4-8 m²/liter (uhøvlet tre).

Maling
GlansMatt
OverflateImpregnert tre, Tre, tømmer, Ubehandlet
Olje/VanntynnbartOlje
Maling objektDetaljer, Dør, Fasade, Gjerde, Hagemøbler, Lister og karmer
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Helsefare

Fareutsagn

H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P101Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P273Unngå utslipp til miljøet.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P313Søk legehjelp.
P352Vask med mye såpe og vann.
P391Samle opp spill.
P302, P352VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P501Innhold/beholder leveres til …

Infra oljegrunning

Art nr: 7025200073862
0 omtaler
75900stk
(7600per l)
    Farge
    Størrelse
    Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.