• Værbestandig olje med lysfilter
  • Svak gyldenbrun farge
  • Gir en elastisk og vannfast beskyttelse
  • Føresklasses holdbarhet og beskyttelse

En værbestandig alkydolje for edle tresorter, motvirker svertesopp. Anbefalt forbruk pr. strøk: 14-16 m²/liter.

Jotun Benar UVR er en værbestandig olje til oppfriskning og vedlikehold av edle tresorter, inneholder UV-filter som beskytter treverket mot misfarging forårsaket av lyset. Oljen inneholder pigmenter som gir en svak gyllenbrun egenfarge. Fargen forsterker løden i tropiske tresorter. Inneholder filmkonserverende middel mot svertesopp. Benar edeltreolje har en god inntrenging og gir en førsteklasses beskyttelse av edle tresorter hvor et oljet utseende er ønskelig. Anbefalt forbruk pr. strøk: 14-16 m²/liter.

Generelt
Artikkelnummer7029350510086
Leverandørens artikkelnummer815CLRDVA
Forpakningsmål
Bruttovekt3.12 kg
Høyde16.4 cm
Lengde16.8 cm
Bredde16.8 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

HelsefareKronisk helsefare

Fareutsagn

H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H372Forårsaker organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P273Unngå utslipp til miljøet.
P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P314Søk legehjelp ved ubehag.
P302, P334VED HUDKONTAKT: Skyll i kaldt vann / anvend våt kompress.
P352Vask med mye såpe og vann.
P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P313Søk legehjelp.

Jotun Benar UVR

Art nr: 7029350510086
    Størrelse
    Butikklager:

    Nyttige tips