• Beskytter mot vann og fuktighet
  • Danner ikke hinne
  • Flasser ikke, blir ikke hvit og sprekker ikke
  • Kan brukes inne og ute

En gjennomsiktig olje med silkematt finish. Bevarer treverkets struktur og er perfekt å bruke til grunning. Anbefalt forbruk pr. strøk: 1-4 m²/liter.

Owatrol dekksolje er en mettende treolje som beskytter alt treverk. Oljen er fargeløs og den gjenoppretter treverkets naturlige farge. Deksoljen kan benyttes både ute og inne. Owatrol oljen er perfekt til hagemøbler, plattinger, gangveier, båtdekk, porter og til gulv, panel, trapper, dører, vinduer og dørinnramminger. Deksoljen kan påføres både på vannrette og loddrette flater. Oljen gir en silkematt finish. Inneholder 1 liter.

Generelt
Artikkelnummer3297971108324
Leverandørens artikkelnummer3010737
Forpakningsmål
Bruttovekt2.5 kg
Høyde18.1 cm
Lengde15.6 cm
Bredde15.6 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Kronisk helsefare

Fareutsagn

H304Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH066Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Forsiktighetsutsagn

P101Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P262Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P273Unngå utslipp til miljøet.
P331IKKE framkall brekning.
P301, P330, P331VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
P501Innhold/beholder leveres til …

Owatrol Deks Olje D1

Art nr: 3297971108324
    Størrelse
    Butikklager:

    Nyttige tips