• Forlenger vedlikeholdsintervallet
 • Overmalbar etter 24 timer
 • Gir økt beskyttelse
 • Utjevner riss og ujevnheter

Mellomstrøk - sikrer en jevn, pen mur. Til alle typer mur/grunnmur/betong. Anbefalt forbruk pr. strøk: 3-4 m²/liter (glatte underlag).

Jotun DryTech Murfiller er et viktig mellomstrøk som sikrer en jevn, pen mur. Utjevner riss og ujevnheter i underlaget, gir økt beskyttelse og forlenger vedlikeholdsintervallet. Til alle typer mur/grunnmur/betong. Anbefalt forbruk pr. strøk: 3-4 m²/liter (glatte underlag) og 3 +/- m²/liter (avhengig av det ujevne underlagets beskaffenhet).

Generelt
Artikkelnummer7029350155195
Leverandørens artikkelnummer26MMAWCSA
Forpakningsmål
Bruttovekt4.6 kg
Høyde15.7 cm
Lengde20 cm
Bredde20 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Akutt giftigHelsefare

Fareutsagn

H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P273Unngå utslipp til miljøet.
P302, P352VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P501Innhold/beholder leveres til …

Jotun Drytech murfiller

Art nr: 7029350155195
  Størrelse
  Butikklager:
  Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.

  Nyttige tips