• Gir god heft
 • Overmalbar etter 10 timer
 • Tradisjonell akryl murgrunning
 • Binder løse partiker i overflaten

Murgrunning til mineralske underlag. Velegnet for betong, trenger inn og utjevner sug i underlaget. Anbefalt forbruk pr. strøk: 5-7 m²/liter (glatte underlag).

Jotun Original Akryl murprimer til mineralske underlag. Velegnet for betong, trenger inn og utjevner sug i underlaget. Brukes på sementrik puss, eternitt, betong og andre mineralske underlag. Binder løse partikler i overflaten og gir god heft. Kun til utendørsbruk. Anbefalt forbruk pr. strøk: 5-7 m²/liter (glatte underlag) og 5 +/- m²/liter (avhengig av det ujevne underlagets beskaffenhet).

Generelt
Artikkelnummer7029350154631
Leverandørens artikkelnummer27HPRILVA
Forpakningsmål
Bruttovekt11 kg
Høyde22.9 cm
Lengde30.1 cm
Bredde30.1 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

Helsefare

Fareutsagn

H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P273Unngå utslipp til miljøet.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P302, P352VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
P333, P313Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

Jotun Original Akryl murprimer

Art nr: 7029350154631
  Størrelse
  Butikklager:
  Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.

  Nyttige tips