• Tetter i all slags vær
 • Forblir fleksibel i min 20 år
 • Kan brukes i temperatur ned til-12 C.

Takrep masse 310 ml er en vanntett gummiasfalt med glassfiber. Tetter i all slags vær og hefter til de fleste overflater.

ROOF7 Takrep masse 310 ml er en vanntett gummiasfalt med glassfiber. Tetter i all slags vær og hefter til de fleste overflater også våte. Kan brukes ved temperaturer ned til minus 12 grader C. (gjelder patron) Forblir fleksibel i minimum 20 år. Tåler en forlengelse på 15+% uten å sprekke. Glassfiberarmert.

Generelt
Artikkelnummer5414195601068
Leverandørens artikkelnummer8565005015
Forpakningsmål
Bruttovekt0.42 kg
Høyde23 cm
Lengde0.1 cm
Bredde4.8 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

BrannfarligHelsefareKronisk helsefare

Fareutsagn

H226Brannfarlig væske og damp.
H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H373Kan forårsake organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P304, P340VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P340Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P405Oppbevares innelåst.
P501Innhold/beholder leveres til …

ROOF7 Takrep masse

Art nr: 5414195601068
  Kjøp på nett:
  På lager (+50)
  Kan leveres fra en av våre butikker. Se leveringsmetoder i kassen.
  Butikklager:

  Nyttige tips