Kjøpeutbytte som Coop-medlem
Kjøpeutbytte som Coop-medlem
Prisløfte på identiske varer
Prisløfte på identiske varer
120 dager åpent kjøp
120 dager åpent kjøp
Hent i butikk - gratis og enkelt
Hent i butikk - gratis og enkelt
 
 • Hurtigherdende presisjonsskum
 • Enkel å bruke

Et hurtigherdende byggskum for isolering av fuger mellom vinduskarmer, dørkarmer og vegg.

Casco pistolskum snabb brukes til å fylle ut rørgjennomføringer, hull og større sprekker. Pistolsystemet gjør det enkelt å kontrollere skummengden. Dette gjør den også svært økonomisk i bruk.

Generelt
Artikkelnummer7311980119396
Leverandørens artikkelnummer494308
Forpakningsmål
Bruttovekt0.75 kg
Høyde27 cm
Lengde6.5 cm
Bredde6.5 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

BrannfarligHelsefareKronisk helsefare

Fareutsagn

H223Brannfarlig aerosol.
H302Farlig ved svelging.
H332Farlig ved innånding.
H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
H315Irriterer huden.
H334Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H351Mistenkes for å kunne forårsake kreft <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
H335Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H373Kan forårsake organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.

Forsiktighetsutsagn

P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P251Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P302, P352VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
P304, P340VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P309, P311Ved eksponering eller ubehag: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P410, P412Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
P501Innhold/beholder leveres til …

Byggskum Casco Pistolskum Snabb

Art nr: 7311980119396
17900stk
(25570per l)
  Nettlager:
  Ikke på lager
  Produktet er ikke tilgjengelig for kjøp fra nettlager.
  Butikklager:
  Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.

  Nyttige tips