• Sterkt og fuktbestandig lim
 • Gir en fargeløs fuge
 • Forbruk: 100-300 g pr. m².

Et sterkt og fuktbestandig polyuretanbasert lim som limer tre mot tre mot andre materialer, som metall, hardplast, lakkerte flater, stein og keramikk.

Cascol Polyurethane er et svært sterkt og fuktbestandig polyuretanbasert lim som limer tre mot tre og tre mot andre materialer, som metall, hardplast, lakkerte flater, stein og keramikk. Gir fargeløs fuge. Limet ekspanderer og krever et høyt presstrykk under herding. Fuktbestandighetsklasse: D4. Forbruk: 100-300 g pr. m².

Generelt
Artikkelnummer7311980141717
Leverandørens artikkelnummer505490
Forpakningsmål
Bruttovekt0.367 kg
Høyde20 cm
Lengde5.3 cm
Bredde5.3 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

HelsefareKronisk helsefare

Fareutsagn

H332Farlig ved innånding.
H315Irriterer huden.
H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
H334Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H351Mistenkes for å kunne forårsake kreft <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
H335Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H373Kan forårsake organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.

Forsiktighetsutsagn

P101Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P284Bruk åndedrettsvern.
P304, P340VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P308, P313Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp.
P405Oppbevares innelåst.
P501Innhold/beholder leveres til …

Casco Cascol Polyurethane trelim

Art nr: 7311980141717
  Nettlager:
  På lager (+50)
  Leveres fra nettlager innen 2-7 virkedager, flere tilgjengelige leveringsmetoder.
  Butikklager:
  Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.

  Nyttige tips