• Kun innendørsbruk
 • Smidig konsistens
 • Bra våthugg
 • Lett å påføre

Vanntynnet monteringslim med godt hugg. Minst en av flatene skal være sugende.

Casco Fix-In vanntynnet monteringslim med godt hugg. Minst en av flatene skal være sugende. For innendørs liming av paneler, lister, terskler, karmer, fliser, gips- og sponplater, isopor, celleplast, skumplast, betong, gips m.m. Gir en sterk og tett limfuge. Forbruk: 1 patron pr. 30 lm ved 5 mm bred og 2 mm dyp limstreng.

Generelt
Artikkelnummer7311980138540
Leverandørens artikkelnummer487010
Forpakningsmål
Bruttovekt0.55 kg
Høyde23 cm
Lengde4.9 cm
Bredde4.9 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

BrannfarligHelsefare

Fareutsagn

H225Meget brannfarlig væske og damp.
H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
H315Irriterer huden.
H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P233Hold beholderen tett lukket.
P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P302, P352VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
P305, P351, P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P312Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P405Oppbevares innelåst.
P501Innhold/beholder leveres til …

Casco Fix-In monteringslim

Art nr: 7311980138540
  Nettlager:
  På lager (+100)
  Leveres fra nettlager innen 2-7 virkedager, flere tilgjengelige leveringsmetoder.
  Butikklager:
  Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.

  Nyttige tips