• Kan brukes inne og ute
 • Smidig konsistens
 • God fuktbestandighet
 • Lett å påføre

Løsemiddelbasert monteringslim for innen- og utendørs liming helt ned til -15 °C. Fester til både tørre og fuktige flater, men ikke rim og is.

Casco Fix-It løsemiddelbasert monteringslim for innen- og utendørs liming helt ned til -15 °C. Godt egnet til liming av paneler, lister, gips- og trefiberplater, plastlaminat, gummiterskler m.m., men ikke isopor. Fester til både tørre og fuktige flater, ikke rim og is. Forbruk: 1 patron pr. 30 lm ved 5 mm bred og 2 mm dyp limstreng.

Generelt
Artikkelnummer7311980102145
Leverandørens artikkelnummer487017
Forpakningsmål
Bruttovekt0.384 kg
Høyde23.3 cm
Lengde6.9 cm
Bredde5 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

BrannfarligHelsefare

Fareutsagn

H226Brannfarlig væske og damp.
H304Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315Irriterer huden.
H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forsiktighetsutsagn

P101Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P271Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P331IKKE framkall brekning.
P301, P310VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P370, P378Ved brann: Slukk med …
P405Oppbevares innelåst.
P501Innhold/beholder leveres til …

Casco Fix-It monteringslim

Art nr: 7311980102145
  Størrelse
  Nettlager:
  På lager (+50)
  Leveres fra nettlager innen 2-7 virkedager, flere tilgjengelige leveringsmetoder.
  Butikklager:

  Nyttige tips