• 1-komponent ekspanderende polyuretanskum
 • For helårsbruk (temperatur -10 °C til +40 °C)

Ekspanderende Polyuretanbasert fugeskum for helårsbruk. Påføres med pistol.

Fugeskum Sika Boom-557 All Seasons er et 1-komponent ekspanderende polyuretanskum for helårsbruk (temperatur -10 °C til +40 °C). Inneholder ikke klorparafiner eller hallogener. Den spesielle resepten tillater påføring på kalde overflater og ved lave temperaturer. Skummet danner en jevn skumstruktur, også ved lav relativ luftfuktighet. Herdet skum kan kuttes, trimmes, slipes og overmales. Til innendørs og utendørs bruk. Oppbevares stående.

Generelt
Artikkelnummer7612895534015
Leverandørens artikkelnummer593824
Forpakningsmål
Bruttovekt0.88 kg
Høyde34.5 cm
Lengde6.5 cm
Bredde6.5 cm
Logg inn for å se fraktalternativene til din adresse

Merking

HelsefareBrannfarlig

Fareutsagn

H222Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H315Irriterer huden.
H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319Gir alvorlig øyeirritasjon.
H334Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
H335Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H351Mistenkes for å kunne forårsake kreft <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.
H373Kan forårsake organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.

Forsiktighetsutsagn

P101Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P202Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet.
P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P251Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P260Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P312Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P304, P341VED INNÅNDING: Ved pustevansker, flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P405Oppbevares innelåst.
P410, P403Beskyttes mot sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted.
P410, P412Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
P501Innhold/beholder leveres til …

Sika fugeskum Sika Boom-557 All Seasons

Art nr: 7612895534015
  Nettlager:
  På lager (+100)
  Leveres fra nettlager innen 2-7 virkedager, flere tilgjengelige leveringsmetoder.
  Butikklager:
  Dette produktet har ikke fått noen omtale ennå. Hvis du kjøper produktet får du invitasjon til å gi en omtale.

  Nyttige tips